Chùa Hang ở Linh Sơn (núi Bà Đen)

Trong quá trình dạo Phật du nhập vào nuớc ta và một bộ phận quan trọng của nó đã phát triển theo khuynh hướng dân gian hóa, giủa đạo Phật và Đạo Mẫu có sự thâm nhập và tiếp thu ảnh hưởng lẫn nhau khá sâu sắc.

>Khóa luyện thi violympic toán 4

Điều dễ nhận biết là ớ hầu hết các ngôi chùa hiện nay ỏ Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đều có điện thò Mầu. >>Xem thêm chia sẻ các bài giảng

Trong đó phể biến nhất là dạng “tiền Phật hậu Mâu”. Phải chăng, theo nhà nghiên ciiu Trần Lâm Biền thi việc xuất hìộrí điện Mẫu, và tượng Mầu trong chùa mới chi thấy ỏ giai đoạn muộn ?’ Ngưòi ta đi chùa vừa đế lễ Phật vừa dể cúng Mẩu. Nhiều khi điện Mầu đã tạo nen không khí “ấm cúng”, nhộn nhịp hơn cho các ngôi chùa làng. Có nhiều ngôi chùa ỏ Nam Bộ lại thò Mẩu là chính, như chùa Hang ỏ Linh Son (núi Bà Đen) hay chùa Bà ớ thành phố Hồ Chí Minh [1].

Khồng chỉ có con đường các điện Mầu đi vào chùa, mà còn có đưỏng ngược lại – Phật đi vào các đền phủ Ihò Mầu. Trong điện thần cũng nhu cách thức phối tụ ỏ các ngôi đền, phủ, ta đều thấy sự hiện diện cúa Phật, mà đại diện cao nhất là Phật Bà Ọuan Âm cứu khố cứu nạn cho chúng sinh. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, Qụan Âm trong Phật giáo Ân Độ vốn là một nam thần, nhưng khi qua Trung Quốc và nước ta đã bị “mĩ thần hóa”, thậm chi “Mẫu hóa” để trở thành Quan Ằm Thánh Mâu của đạo Mau Việt Nam. Trong các ngày giỗ Mầu – giỗ Mẹ, đều có nghi thực rước Mầu lên chùa đón Phật về đền Phú cùng tham dự ngày hội. Trong hệ thống các bài chầu vãn thi có văn chầu Nhị vị Bồ Tát

Truyền thuyết về Liễu Hạnh công chúa còn ghi rổ sự tích “Sòng Sơn đại chiến”. Theo đó, trong liíc Mẩu Liễu đang bị các đạo sĩ của phái Đạo Nội dồn vào tình thế nguy kịch thì Thích Ca Mâu Ní đã ra tay cứu độ, giải thoát cho Liễu Hạnh công chúa. Từ đó, Thánh Mầu Licu Hạnh quy y, nghe kinh tuân pháp, chuyển hóa tử bi theo gương Phật.

Tất nhiên, trong khung cảnh nông thôn Việt Nam, sự thâm nhập và ảnh hưởng lẫn nhau giủa hai thứ tôn giáo tín ngưỡng dân dã là điều dễ hiểu. Cũng là tín ngưỡng dân dã của người dân, củng hướng về cái tủ bi bác ái, tinh thần cộng đồng, khuyến thiện trừ ác, nền táng cùa nhứng nguyên tắc Ung xủ xã hội cổ truyền. Vói lại, dường như hai thứ tín ngưởng này có cái gì bổ sung cho nhau, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người nông dân: Theo Phật để tu nhân tích điíc cho đời kiép sau được lên cõi Niết Bàn cực lạc; còn theo đạo Mẫu là mong dược phù hộ dộ trì mang lại sức khỏe, tàí lộc, may mắn cho đòi sổng hiện hđu thường ngày.

Còn vói Ân Độ giáo và Thiên Chứa giáo thì dạo Mầu cũng không tạo ra bức tường ngăn cách. Hon the nủa truyền thống tôn thờ Mẫu của ngưòi Việt Nam cũng có cái gì đó gần gũì với biểu tượng Đúc Mẹ Maria cúa Đạo Thiên Chúa. Do vậy, khi du nhập vào nước ta, nhửng ngưòi truyền đạo không phái không nhận ra nét tương đồng giữa đạo Mâu bản địa và Thiên Chúa giáo, lợi dụng nó trong việc truyền đạo. Với đạo Hin-đu (Ân Độ giáo) xa xôi về nhiều phương diện, nhưng người Việt không phải là không “Việt hóa” các vị thần của đạo này, biển nó thành một dạng Thánh Mâu của người việt. Viộc tôn thỏ Bà Đen ỏ Linh Son và Bà Chúa Xứ ỏ Núi Sam là nhủng thí dụ điển hình cho xu hướng bản địa hóa ấy.

[1]        Nguyẻn Quảng Tuân, Huỳnh Lứa, Trần Hồng Liên. Những ngói chùa ở thành phố HÒ

Chi Minh. Tp HCM, 1903. tr. 147

No comments.

Leave a Reply